day
» » Wakko no kin medaru Episode #1.93 (1989–1990)