day
» » Yûsha Raidîn Garuja nazo no himitsu heiki (1975–1976)