day
» » Seishun to wa nanda Kodomo no yume (1965–1966)