day
» » 12 mogil Hodji Nasreddina (1967)

12 mogil Hodji Nasreddina (1967) HD online

12 mogil Hodji Nasreddina (1967) HD online
Language: English
Category: Movie / Drama
Original Title: 12 mogil Hodji Nasreddina
Director: Klimenti Mints
Writers: Nasriddin Islamov,Klimenti Mints
Released: 1967
Duration: 1h 14min
Video type: Movie
Credited cast:
Mikhail Aronbayev Mikhail Aronbayev
Stalina Azamatova Stalina Azamatova - Zarina Burkhanova
Sergey Golubev Sergey Golubev - Hospital attendant
Nikolay Kuzmin Nikolay Kuzmin - Hospital attendant
Klimenti Mints Klimenti Mints - Film director
Bashir Safar Ogly Bashir Safar Ogly - Hodja Nasreddin
Rakhim Pirmukhamedov Rakhim Pirmukhamedov - Watchman
Nozukmo Shomansurova Nozukmo Shomansurova - Sharipova
Aleksei Smirnov Aleksei Smirnov - Insane
Lev Stepanov Lev Stepanov - Petr Ivanovich, insane
Evgeniy Vesnik Evgeniy Vesnik - Cvetkov